logo

Algemene voorwaarden

Deze 'Algemene Voorwaarden Klanten' zijn van toepassing op de relatie tussen MijnWeb.App en de Klanten. Business verwijzen wij door naar de 'Algemene Voorwaarden Business.

 1. Definities

  Aanbod: het product –en dienstenaanbod van de Business dat door de Klant via het Platform bij de Business kan worden bekeken.

  Order: een boeking of Order van de Klant via het Platform bij de Business van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

  Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een interactie heeft via het Platform.

  Overeenkomst: een overeenkomst tussen de interactie van de Klant met de Business

  Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van MijnWeb.App en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

  Business: een bedrijf dat producten, diensten en aanverwante artikelen aanbiedt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

  Businessinformatie: de informatie van de Business met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod, dienstenaanbod, prijzen voor ieder afzonderlijk product of dienst (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

  Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door MijnWeb.app worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Orders naar de relevante Business.

  MijnWeb.App: MijnKleinBedrijf B.V. handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van MijnKleinBedrijf B.V.

 2. Identiteit van MijnWeb.App

  MijnKleinBedrijf B.V. handelend onder de naam 'MijnWeb.App'
  Kantoor:Einsteinweg 7
  6662 PW Elst
  KvK:71149570
  BTW-nr:NL858598693B01
  Email:info@mijnweb.app
  Tel:026-3636068 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00)
 3. Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de Service. MijnWeb.App is niet verantwoordelijk voor het Aanbod.
   Op het Aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de Business van toepassing.
  2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Order direct een Overeenkomst met de Business aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod.
   De Klant is gebonden aan de Order en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de Business op grond van artikel 6 hieronder.
 4. Het Aanbod

  1. MijnWeb.App publiceert het Aanbod namens de Businesses op het Platform, overeenkomstig de door de Businesse aangeleverde Businessinformatie.
   MijnWeb.App aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Businessinformatie op het Platform.
   De Business kan producten met ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken.
   Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met de Business voor actuele allergeneninformatie voordat de Order wordt geplaatst.
  2. MijnWeb.App geeft alle Businessinformatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
  3. MijnWeb.App aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.
 5. De Overeenkomst

  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Order definitief maakt door het klikken op de knop 'Bestellen' of ‘Boeken’ tijdens het proces van het plaatsen van een Order via het Platform.
  2. Na ontvangst van de Order, zal MijnWeb.App de Order elektronisch aan de Klant bevestigen.
  3. De Overeenkomst kan alleen door de Business worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Order.
   De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MijnWeb.App of de Business te melden.
  4. In verband met informatie over de status van zijn Order, dient de Klant na het plaatsen van de Order telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Order) bereikbaar te zijn voor zowel de Business als MijnWeb.App.
  5. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Order, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Order in ontvangst te kunnen nemen.
  6. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Order, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van de Business, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van MijnWeb.App is weergegeven.
  7. Bij aflevering van de Order kan de Business vragen om identificatie als de Order alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat.
   Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de Business de betreffende producten aan de klant te leveren.
   In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht
  8. MijnWeb.App aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Order

  1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden.
   Orders kunnen niet door de Klant bij MijnWeb.App worden geannuleerd. Annulering van de Order door de Klant bij de Business is slechts mogelijk indien de Business expliciet aangeeft dat Annulering van de Order door de Klant mogelijk is.
  2. De Business heeft het recht de Order te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
  3. Indien de Klant een valse Order plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Order in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan MijnWeb.App besluiten om toekomstige Orders van de betreffende Klant te weigeren.
  4. MijnWeb.App heeft het recht om namens de Business Orders te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Order of de contactgegevens.
   Indien MijnWeb.App een Order annuleert die al betaald is, dan zal MijnWeb.App dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
   Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Orders plaatst, dan kan MijnWeb.App hiervan aangifte doen bij de politie.
 7. Betaling

  1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om de Business te betalen voor de Order.
   Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan de Business aan de deur of op de afhaallocatie.
  2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Order niet (geheel) geleverd kan worden.
   De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
  3. De Business heeft MijnWeb.App geautoriseerd om namens de Business de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.
 8. Betaling

  1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Order of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Business te worden neergelegd.
   De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van de Business en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de Business. MijnWeb.App kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
  2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van MijnWeb.App op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.
  3. Nadat de klacht door MijnWeb.App is ontvangen zal MijnWeb.App zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging.
   MijnWeb.App streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
  4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de Business (lid 1) of MijnWeb.App (lid 2).
  5. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. MijnWeb.App sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit.
   Het e-mailadres van MijnWeb.App is info@mijnweb.app.
 9. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  MijnWeb.App heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:

  Nationale-Nederlanden Nederland B.V.
  Statutair gevestigd te Den Haag
  Handelsregisternummer 33231790

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft als verzekeringsgebied de gehele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
 10. Nieuwsbrief

  Bij het afronden van de Order kan de Klant ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
  De Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via www.mijnkleinbedrijf.nl/nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.

 11. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

  MijnWeb.App verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.

HomePrijslijstContactMeer